چشم انداز شرکت روبنامیر

قطب تجاری مهم، توسعه تجارت و ایجاد بازارهای جدید ، ارتباط موثر در زمینه تولید ، توزیع و سرمایه گذاری در بازارهای منطقه و جهانی

برنامه ریزی

  • دانش، مطالعه، توسعه و تحقیقات کاربردی مرتبط با فعالیت های شرکت، آماده سازی، انجام پروژه های بازرگانی، بهبود مستمر در تولید، توزیع و خدمات
  • آموزش و تحقیق
  • تعمیر و نگهداری ساختاری از خطوط تولیدی موجود
  • اخذ اعتبارات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مراجع قانونی
  • همکاری با سازمانهای زی ربط در خصوص تحیقیق و ارتقاء علمی و فنی و اقتصادی
  • همکاری با شرکت های معتبر خارجی بویژه شرکت های اروپایی و آمریکایی بمنظور کسب دانش فنی و مشارکت بیشتر در بازارهای خاورمیانه و آسیایی.